Direkt till innehåll

De största trafikhändelserna i vinter och vår

Nu är vi inne i 2021 och som trafikant är det flera stora trafikhändelser som kan vara bra att känna till. Vi har listan!

I Göteborg pågår flera stora byggnationer som påverkar trafikanter och resenärer i kollektivtrafiken på olika sätt. Samtidigt kan vi under 2021 se fram emot att vissa av byggnationerna blir klara – som till exempel Hisingsbron och Gullbergstunneln – vilket öppnar upp för nya möjligheter i trafiken.

För att du lättare ska få en överblick på de största trafikhändelserna från januari och fram till och med augusti 2021 har vi skapat en urvalslista i tidsordning.

Uppgifterna nedan är preliminära och kan komma att ändras.


Januari/februari/mars:

– Den 11 januari stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik vid Regionens Hus och ersätts av två nya vägar som går på varsin sida om E45 Götaleden. De nya vägarna blir en förlängning av Norra respektive Södra Sjöfarten, där trafiken från centrum mot E45 går på Södra Sjöfarten (norr om Regionens Hus) och trafiken från E45 vid Stationsmotet mot centrum går via Norra Sjöfarten.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som visar var Bergslagsgatan stängs och vilka omledningsvägar som gäller.

 

– Under två helger i månadsskiftet januari-februari stängs E45 mellan Falutorgsmotet och Järntorgsmotet på grund av installationstester inför öppnandet av Gullbergstunneln, som inträffar senare under våren. Avstängningen kommer att orsaka en stor trafikpåverkan då trafiken måste ledas om på andra vägar.

– Från februari till juni stängs Nils Ericsonsgatan för genomfartstrafik i riktning mot Åkareplatsen, men man kommer fortfarande att kunna nå Nordstans p-hus norrifrån. Detta blir dock inte möjligt för trafiken som kommer från Åkareplatsen mot Nordstans p-hus – dessa bilister får ta andra vägar.


April/maj:

– Under våren öppnar Hisingsbron för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik och i mars/april öppnar Gullbergstunneln på E45 Götaleden. Detta kommer att förbättra trafiksituationen i området även om deras kapacitet inte kan användas till fullo då det fortsatt pågår andra arbeten i närområdet.

– Under april-maj går arbetet med Västlänken i Almedal in i en ny fas då sprängningar inleds för att ta bort bergmassor i området. En sprängning kommer att inträffa vardagar vid lunchtid – en tidpunkt som har valts för att påverka trafiken så lite som möjligt. Vissa vardagar blir det ingen sprängning.

Vid varje sprängning stoppas trafiken av säkerhetsskäl i 5-10 minuter inom riskområdet, som innefattar E6/E20 vid Kallebäcksmotet, väg 40, Skårs led och Nellickevägen. Trafikstoppen, som längst sker året ut, kommer att orsaka köbildning på E6/E20 och på väg 40.

– I Olskroken pågår arbeten med att bygga planskilda järnvägsspår för anslutning till Västlänken. Med start under våren 2021 påverkas tågtrafiken periodvis på grund av arbeten med att förstärka marken.

Klicka på kartan för större bild:

Karta som markerar ut var Bohusbanan, Västra Stambanan och Norge-/Vänerbanan ligger.

 

Norge-/Vänerbanan: Den 2 april-10 oktober vänder Alependeln i Gamlestaden och den 2 april-18 juli vänder Västtågen på sträckan Göteborg-Vänersborg i Gamlestaden. Under den här tiden hänvisas resenärerna till spårvagnstrafiken.

Västra Stambanan: Under tre veckor på sommaren stängs tågtrafiken av på Västra Stambanan. En särskild ersättningspendel kommer att sättas in mellan Alingsås och Göteborg via Hisingen – dock inte under hela avstängningsperioden. Detta leder till längre restid än normalt men resenärerna slipper att byta till ersättningsbuss.

Bohusbanan: Under tre veckor på sommaren ställs tågtrafiken in mellan Göteborg och Stenungsund och ersätts med buss.

– I mitten av april inleds den tredje och sista etappen av det pågående underhållsarbetet på Älvsborgsbron. Likt tidigare år stängs två av brons sex körfält, vilket betyder att endast två körfält kommer att vara öppna i varje riktning.

Klicka på kartan för större bild:

Karta visar Älvsborgsbron och vilka påfarter som stängs i samband med underhållsarbetet.

 

Precis som innan stängs också påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon. Syftet med dessa åtgärder är att prioritera kollektivtrafiken.

Trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron, medan trafiken på Västerleden från Mölndal/Frölunda-hållet får begränsad framkomlighet.

Förberedelser inför årets underhållsarbete startar i februari, då gång- och cykelbanan närmast staden stängs. Istället blir gång- och cykelbanan på ”havssidan” dubbelriktad. Detta gäller fram till oktober 2021.


Juni/juli/augusti:

– Från juni sker förberedande arbeten inför underhållsarbetet i Tingstadstunneln, som startar våren 2022. Dels ska ett extra körfält byggas från Lundbyleden till Marieholmstunneln, vilket kommer att ge en viss trafikpåverkan på Lundbyleden österut. Dels ska ett nytt körfält byggas på E6 norrut vid Olskroksmotet.

– Från sommaren pågår ombyggnationen av Eriksbergsmotet, vilket görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden. Ombyggnationen består i huvudsak av att den signalreglerade korsningen Lundbyleden-Inlandsgatan stängs och ersätts av en ny rondell i Eriksbergsmotet.

Inledningsvis görs arbeten på avfarten från Lundbyleden i östergående riktning och därefter fortsätter arbetena med en ny rondell samt ny anslutning till Inlandsgatan. Byggnationen planeras pågå fram till hösten 2022.

– Under ett antal sommarveckor är spårvagnstrafiken helt inställd över Göta älv – orsaken är att spårvägsspåren ska kopplas in på den nya Hisingsbron. Spårvagnarna kommer att ersättas med buss. Samtidigt är hållplats Nordstan och Lilla Bommen indragna för både buss- och spårvagnstrafik och linjer får ändrade körvägar på grund av de arbeten som pågår. Under hösten kommer Hisingsbron att stå klar i sin helhet.

Pågående arbeten som påverkar trafiken
Som Göteborgstrafikant är det också bra att komma ihåg att det i nuläget pågår flera stora arbeten som påverkar trafiken kraftigt.

– Sedan den 13 december 2020 är hållplats Nordstan avstängd i riktning mot Hisingen och resenärer hänvisas till närliggande hållplats. Samma datum stängdes också Götaälvbron för biltrafik mot Hisingen och trafiken får köra via andra älvförbindelser.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om att hållplats Nordstan stängs mot Hisingen.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om att Götaälvbron stängs för biltrafik mot Hisingen.

– Sedan slutet av december är Götatunnelns norra rör stängt och trafiken leds dubbelriktad i det södra röret med ett körfält öppet i varje riktning. Detta innebär att det råder stor trafikpåverkan på E45 i båda riktningar och minskad kapacitet i och kring tunneln – välj därför annan väg om du inte har målpunkt i området. Försök också att undvika högtrafik morgon och eftermiddag.

Tidigare artikel hos Trafik Göteborg om Götatunnelns dubbelriktning.

Vi kommer att publicera mer information om kommande trafikhändelser när det närmar sig. Under tiden hänvisar vi till respektive projekts hemsida.

Hisingsbron
Västlänken
E45, Lilla Bommen-Marieholm
Älvsborgsbron
Olskroken planskildhet
Eriksbergsmotet
Tingstadstunneln

Läs också